วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความสำคัญของเด็กวัย 3 - 5 ขวบ

                เด็กวัยนี้ เป็นวัยพื้นฐานในการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การพัฒนาความสำคัญ
ของชีวิต เด็กจะเริ่มพัฒนาลักษณะความเป็นตัวของตัวเอง ให้ความสนใจในสิ่งรอบตัว อยากรู้อยากเห็น และชอบตั้งคำถามในเรื่องต่าง ๆ เด็กจะพยายามและต้องการช่วยเหลือ ตนเอง เริ่มสร้างความมั่นใจจากพื้นฐาน ความไว้วางใจที่มีต่อผู้อื่น แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าเด็กขาดอิสระในการสร้างความเชื่อมั่นขาดโอกาสในการเรียนรู้ สิ่งที่เขาสนใจ จะมีผล ทำให้เด็กเกิดการพึ่งพาติดยึดผู้อื่น ขาดความเป็นตัวของตัวเอง ไม่กล้าแสดงออก กลัว ก้าวร้าว และไม่ไว้วางใจผู้อื่น
              สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 16) กล่าวว่า เด็กช่วงวัย0 – 6 ปี ถือเป็นโอกาสทองของการเรียนรู้เพราะสมองจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ 3 ปีแรกสมองของเด็กมีการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณเส้นใยสมองและจุด เชื่อมต่อ สารเคมีในสมองรวมทั้งรอยหยักที่พื้นผิวสมอง ซึ่งล้วนส่งผลต่อสติปัญญาและความฉลาดของเด็ก ถ้าเด็กได้รับประสบการณ์ ได้รับการกระตุ้น ด้วยวิธีที่ถูกต้องแล้วจะช่วยพัฒนาเซลล์สมอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้และวางพื้นฐานที่ดีต่อการเรียน ช่วยให้ทักษะการเรียนรู้พัฒนาไปได้ตลอดชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ  เด็กวัยนี้ชอบเคลื่อนไหว สัมผัส เป็นวัยที่ชอบใช้มือ ใช้เท้า เด็กชอบกิจกรรมการเล่นและการออกกำลังกาย เด็กชอบปั้นดิน ถอนหญ้า ปลูกต้นไม้ ฯลฯ เด็กเล่นและทำงานเล็กๆ น้อยๆไปพร้อมกัน วัยนี้การเล่นคือการเรียนเด็กในวัย 0 – 6 ปี เป็นวัยชีวิตที่คิดฝัน จินตนาการเป็นวัยแห่งการสัมผัส ความปรารถนาที่จะเรียนรู้ สื่อสาร เล่นร่วมกับผู้อื่น เป็นวัยเริ่มแรกที่จะวางรากฐานของชีวิตข้างหน้าว่าจะพัฒนาได้ดีเพียงใดแหล่งการเรียนรู้ในช่วง 0 – 6 ปี ที่สำคัญที่สุดคือ ครอบครัว ได้แก่ พ่อแม่ และบุคคลในครอบครัว ดังนั้น ผู้ปกครองหรือผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลเด็กวัยนี้ จึงควรเข้าใจ และยอมรับถึงลักษณะ เฉพาะวัยอย่างถูกต้อง เพื่อให้การสนับสนุนและดูแลเด็กวัยนี้ได้อย่างเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น