วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย

                            สายสุรี จุติกุล (2543: 50 – 51) กล่าวว่าธรรมชาติการเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนนั้นมี
ความแตกต่างกัน ดังนี้
                            1 ความแตกต่างด้านลีลาการเรียนรู้
                                     นักวิจัยพบว่า ผู้เรียนบางคนถนัดจะเรียนรู้ด้วยการฟัง คือฟังอย่างเดียวก็ได้
เรื่องแล้วบางคนต้องเห็นด้วย บางคนชอบการเรียนรู้แบบสบายๆ บางคนมีความกังวลเล็กน้อย บางคน
อาจเป็นประเภทต้องมีความกดดันหรือเร่งเวลา บางคนชอบทำงานคนเดียว บางคนชอบมีเพื่อน
ร่วมงาน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และครูควรพยายามเปิดโอกาสให้เด็กมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยลีลา
ต่างๆ และสังเกตเด็กว่าถนัดไปทางไหน อย่างไรก็ดีไม่ได้หมายความว่าจะจำกัดลีลาการเรียนรู้ของ
เด็กไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งแต่ให้เพิ่มความเข้าใจว่ามีลีลาการเรียนรู้ต่างๆ กันระหว่างเด็กจะได้
อาศัยวิธี การเหล่านั้นเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้
                        2 ความแตกต่างด้านสติปัญญา
                                   เด็กแต่ละคนจะมีความถนัดและระดับสติปัญญาที่แตกต่างกัน ความแตกต่าง
ด้านการเรียนรู้ช้าหรือเร็ว เด็กแต่ละคนจะมีความสามารถในการรับรู้ได้ต่างกัน บางคนรับรู้ได้เร็วใน
ขณะที่บางคนรับรู้ได้ช้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น