วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ความหมายของการเรียนรู้

                        การเรียนรู้มีความสำคัญต่อเด็กปฐมวัย มีผู้ให้ความหมายของการเรียนรู้ (Learning)แตกต่างกันตามความคิดและ ความเชื่อ มีดังนี้
                        ออซูเบล (กุลยา ตันติผลาชีวะ. 2545: 9; อ้างอิงจาก Ausubel. 1978) กล่าวถึงการเรียนรู้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากประสบการณ์ ทั้งนี้ไม่รวมถึงวุฒิภาวะและอาการที่ปรากฏชั่วครู่ การเรียนรู้มิได้เกิดขึ้นอัตโนมัติแต่เกิดจากการได้รับประสบการณ์แล้วมีกระบวนการบูรณาการในสมองที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบข้อมูลที่ได้รับไปสู่การจำ ถ้าการได้รับประสบการณ์นั้นได้รับการกระตุ้นและจูงใจที่ดีจะทำให้การรับข้อมูลหรือประสบการณ์นั้นสร้างความงอกงามในความรู้ความเข้าใจมากขึ้นและจำได้นานหากข้อมูลใหม่ที่ได้รับมีความ สัมพันธ์และเชื่อมต่อข้อมูลเก่าหรือประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ จะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น