วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ทฤษฎีการเรียนรู้

               ทฤษฎีการเรียนรู้ของธอร์นไดค์ (Edward L.Thorndike) เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึง
การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (S – Stimulus) กับการตอบสนอง (R – Response) ซึ่งการเรียนรู้จะ
เกิดขึ้นได้ต้องสร้างความเชื่อมโยงนั่นคือการลองผิดลองถูก (Trial and Error) และกฎแห่งการเรียนรู้
ตามทฤษฎีเชื่อมโยงประกอบด้วยกฎ 3 ประการดังนี้ (เยาวพา เดชะคุปต์. 2542: 54)
                                 1) กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) หมายถึง สภาพความพร้อมของ
ผู้เรียนทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งได้แก่ วุฒิภาวะ และอวัยวะต่างๆ ของร่างกายรวมถึง ความพึงพอใจ
ที่จะนำไปสู่การเรียนรู้
                                  2) กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) หมายถึง การสร้างความมั่นคงของ
การเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองที่ถูกต้องโดยการกระทำซ้ำบ่อยๆ ย่อมทำให้เกิดการ
เรียนรู้ได้คงทนถาวร
                                 3) กฎแห่งผลที่ได้รับ (Law of Effect) หมายถึง ผลที่ได้รับเมื่อแสดง พฤติกรรม
การเรียนรู้แล้ว ถ้าได้รับผลที่พึงพอใจ ผู้เรียนย่อมที่จะอยากเรียนรู้อีก แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ
ผู้เรียนย่อมไม่อยากเรียนรู้ และเบื่อหน่ายต่อการเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น